بارگذاری...
سه شنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۰
تامین تجهیزات صنعتی، دریایی و اقلام مصرفی و یدکی شناورها
دنیا صنعت
دنیا صنعت

شستشوی شیمیایی مبدل حرارتی

شستشوی شیمیایی مبدل حرارتی یکی از مهمترین مواردی است که میبایست به آن پرداخت زیرا به دلیل تشکیل جدار عایق توسط رسوب روی سطح حرارتی مبدل، راندمان حرارتی مبدل کاهش میابد و از آنجایی که رسوب باعث تنگ شدن مسیرهای عبور سیال میشود از این رو سرعت سیال را نیز افزایش میدهد و افت فشار در مبدل افزایش میابد.پس در همین راستا تمیـز نگهداشـتن پلیتهای مبـدل حرارتـی موجب افزایــش کارایی مبدل حرارتی خواهــد شــد. از آنجاییکه رســوب گذاری باعــث کاهــش ضریــب انتقــال حــرارت و کارکــرد مبــدل میگردد و در کیفیــت و استاندارد های رعایت شده ســیال درون مبــدل نیــز  تأثیـر سـوئی دارد میتوان بـا اسـتفاده از تجهیـزات و دســتگاههایی ، شستشوی شیمیایی مبدل حرارتی را بــدون بــاز کــردن صفحــات آن به انجام رساند.

دنیا صنعت

شستشوی شیمیایی مبدل حرارتی

دنیا صنعت

 دسـتگاه بـا اسـتفاده از لولـه و فلنـج بـه ورودی و خروجـی مبـدل متصل میگردد و از مخـزن۱۰۰ لیتــری، پمــپ، دســتگاه تنظیــم حــرارت و اتصــالات تشکیل شــده اســت. پمــپ بـه مـدت ۵ سـاعت مـاده شـیمیایی را بــا دمــای ۶۵ درجــه ســانتیگراد درون مبــدل سیرکوله میکند ؛ و در مـدت زمان شستشـو میزان PH با نمایشــگر معین کنتــرل شــده و  نمیبایست افزایش یابد. در آیتم هایی کــه میزان رســوب بــر روی صفحـات زیـاد باشـد جهـت افزایـش اثربخشی عملیات،در دومین بار جریـان را برعکـس در مبـدل میچرخاننــد. پس از اتمام شستشوی شیمیایی مبدل حرارتی (Chemical Wash) ، مــاده شــیمیایی را خالی کرده و جهــت شستشــو در ادامه فرآیند از آب اســتفاده میشود. وقتــی PH  بـه ۵ رسـید، عمـل تمیــز کــردن تمــام میشــود.

در روش دیگر شست و شویی شیمیایی و مردن مبدل های حرارتی میتوان آن را از سرویس خارج کرده و با دی اسمبل کردن و جداسازی آن به صفحات داخلی مبدل دسترسی پیدا نمود و اسیدشویی آنان را آغاز کرد.


دنیا صنعت

شستشوی شیمیایی مبدل حرارتی

دنیا صنعت

 

توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه حتما با مشاوران دنیا صنعت تماس حاصل بفرمایید.

500 کاراکتر باقیمانده است


اشتراک گذاری:
    
 • ----300x300.jpg
 • -.jpg
 • 1_orig.png
 • complexLogo-8ads-1592313906.jpg
 • logo.png
 • mammut-1.png
 • MSC.png
 • nitc.png
 • Untitled.png
 • Vazneh.jpg
 • دفتر مرکزی :
  كرج ، بلوار نبوت ، برج پارسه ، طبقه سوم ، واحد 302
 • کارگاه :
  بوشهر، عسلویه/تهران، جاده ساوه
 • تلفن:
  026-34210437
 • تلفن:
  026-34210438
 • تلفن:
  026-34210439
 • موبایل:
  0919-2653643
 • موبایل عسلویه
  0917-7580475
 • ایمیل:

کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است.

اتصال اینترنت وجود ندارد